Serveis SIDIAP


  • Assesorament
  • Sol·licitud prèvia
  • Exploració de dades
  • Sol·licitud de dades
  • Support metodològic

Assesorament

En cas de disposar d’una idea de projecte de recerca però es necessita un cert assessorament sobre les variables més adequades que es poden obtenir del SIDIAP i el pressupost a sol·licitar , es pot demanar una reunió d’assessorament de l’equip del projecte amb el SIDIAP.

Aquest servei és gratuït.

Per més informació podeu contactar amb nosaltres. (link a contacte)

Sol•licitud Prèvia a la presentació

Tota sol·licitud de projecte que vulgui utilitzar les dades del SIDIAP i es presenti a una convocatòria haurà de passar prèviament una avaluació per part del Comitè Científic, qui determinarà la viabilitat i factibilitat de la futura extracció de dades per part del SIDIAP i avaluarà les possible execució del projecte en cas de ser aprovat i es regirà per uns criteris d’avaluació específics. (link a criteris d’avaluació).

Sol·licitud i Formularis (link a sol·licitud)

Per més informació podeu contactar amb nosaltres. (link a contacte)

Exploració de dades

En cas de disposar d’una idea de projecte de recerca i voler fer un estudi amb les dades que conté la base de dades SIDIAP, però es desconeix si és possible respondre la idea (si hi haurà prou mostra, dades de la variable dependent, etc.)

Es pot sol·licitar una primera exploració de dades per veure si la seva explotació definitiva pot respondre la nostra pregunta o no.

En cada cas es valorarà el cost de l’exploració prèvia de dades.

Sol·licitud i Formularis (link a sol·licitud)

Per més informació podeu contactar amb nosaltres. (link a contacte)

Sol•licitud de dades

SIDIAP conté dades clíniques validades i anonimitzades, basades en la història clínica informatitzada d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut, les dades de laboratori lligades als mateixos usuaris i les dades de facturació de farmàcia del CatSalut (Base de Dades SIDIAP). (link a l’apartat BD).

Aquestes dades poden ser d’interès als investigadors, els quals poden optar a obtenir aquestes dades en unes condicions estàndard, i d’acord amb unes tarifes que serveixen per cobrir la despesa associada al manteniment (control de qualitat), el maneig (actualització) i la producció de bases de dades de treball a partir de les dades de SIDIAP.

En el cas que el projecte requereixi de dades provinents d’altres fonts d’informació com per exemple CMBD o mortalitat, ens encarregarem de gestionar la sol·licitud pertinent que prèviament ens haurà de remetre l’IP, un cop el projecte hagi estat aprovat pel Comitè Científic.

Es convenient conèixer el marc normatiu (link a qui pot sol·licitar dades) que regirà la cessió de dades a SIDIAP a investigadors o institucions alienes a l’IDIAP Jordi Gol o Atenció Primària de l’ICS.

Sol·licitud i Formularis (link a sol·licitud)

Per més informació podeu contactar amb nosaltres. (link a contacte)

Suport metodològic

En cas de disposar d’una idea de projecte de recerca, però requereixi d’un cert assessorament metodològic sobre el disseny més adient per respondre la pregunta plantejada o requereixi suport en l’anàlisi de dades , SIDIAP disposa d’epidemiòlegs i estadístics amb alt nivell d’expertesa en l’ús de dades d’aquesta plataforma, qui poden oferir assessorament metodològic.

Això es podrà pressupostar conjuntament amb l’extracció de dades SIDIAP, i cal que sigui especificat al protocol la necessitat d’aquest assessorament.

Sol·licitud i Formularis (link a sol·licitud)

Per més informació podeu contactar amb nosaltres. (link a contacte)


 Noticies

Prev Next

Entrevista del Diario Médico al Dr. Dani Prieto

Entrevista del Diario Médico al Dr. Dani Prieto

Dins el Congres Internacional d'Osteoporosi de Burdeus el Diario Medico va fer-li una entrevista al Dr. Dani Prieto en relació a l’estudi que estan fent amb el SIDAP sobre biofosfanats,...

Primary Care Databases Symposium

La Infectious Disease Research Network juntament amb la University College London and the London School of Hygiene & Tropical Medicine organitzen un simposi els dies 26 i 27 de gener...

Catalunya obre les HC de primària a la R + D

L'Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol i l'Institut Català de la Salut (ICS) acaben de posar a disposició dels investigadors una base d'històries clíniques d'atenció primària, amb informació...