SIDIAP Home Base de dades

Base de dades

There are no translations available.


 • Entorn i població de referència
 • Dades disponibles
 • Selecció de participants (EQR)

Entorn i població de referència

La Comunitat Autònoma de Catalunya disposa d’un sistema nacional de salut propi. L’Atenció Primària s’organitza en 370 Equips d’Atenció Primària (EAP) formats per un número variable de metges de família, infermeres, pediatres, assistents socials, odontòlegs i personal de suport. Cada ciutadà resident a Catalunya té assignat un metge i una infermera en un d’aquests EAP. En un any el 70% de la població es visita almenys una vegada en el seu EAP, i el 85% en tres anys consecutius.

L’Institut Català de la Salut (ICS) és el principal proveïdor de serveis sanitaris de Catalunya. L’ICS gestiona, entre altres, 279 EAP que tenen assignats 5,8 milions de ciutadans, aproximadament el 78% de la població catalana.

Els més de 10.000 professionals d’Atenció Primària de l’ICS utilitzen el mateix programa d’història clínica informatitzada anomenat ECAP. La implantació del programa va començar l’any 1998 en alguns EAP, i des de l’any 2005 el seu ús és general a totes les visites que es realitzen en tots els EAP de l’ICS.

Dades disponibles

SIDIAP disposa, per cadascun dels 5,8 milions de ciutadans assignats als EAP de l’ICS, de la següent informació vinculada amb un identificador personal únic i anònim:

 1 Informació provinent del programa d’història clínica ECAP: Es disposa de totes les dades registrades des de la posada en funcionament del programa, entre 1998 i 2005 segons l’EAP. L’anterior no significa que no es disposi de dades anteriors a aquestes dates, ja que la informació registrada a les històries clíniques en paper es va traspassar a la història clínica ECAP durant el procés d’informatització. Per cada individu es pot obtenir:

 • Dades demogràfiques: Data de naixement, sexe, nacionalitat, EAP i professionals assignats
 • Visites a Atenció Primària: Data i professional responsable
 • Problemes de salut: Codi CIM-10, data de diagnòstic i data de caducitat. Es disposa de tots els problemes de salut aguts i crònics
 • Variables clíniques: Data i valor. Es disposa de totes les variables clíniques registrades, com per exemple les pressions arterials, l’hàbit tabàquic o l’IMC entre moltes altres
 • Immunitzacions: Vacuna administrada i data
 • Derivacions: Data i servei a qui es deriva

 2 Informació de resultats de laboratori: Es disposa, a partir de l’any 2006, dels resultats de totes les anàlisi de laboratori demanades des dels EAP de l’ICS. Aquesta informació s’extreu directament de les bases de dades dels laboratoris i per tant no depèn del registre manual que en puguin fer els professionals dels EAP.

 3 Informació de medicació dispensada a les oficines de farmàcia: Es disposa, a partir de l’any 2005, de tots els productes farmacèutics retirats de les oficines de farmàcia amb recepta del sistema nacional de salut realitzada per un professional de l’Institut Català de la Salut. Aquesta informació s’extreu directament de la base de dades que manté CatSalut amb les oficines de farmàcia.

Adicionalment SIDIAP permet la vinculació amb altres bases de dades de Catalunya, a nivell individual i a través d’un mecanisme que garanteix en tot moment la confidencialitat de les dades clíniques. Algunes d’aquestes bases de dades són:

 • CMBD-AH (CatSalut): Dates i diagnòstics vinculats als ingressos a qualsevol dels hospitals de Catalunya.
 • Mortalitat (Departament de Salut): Data i causes de mort de totes les defuncions dels residents a Catalunya.
 • Altres: Registres poblacionals de càncer, registre d’artoplàsties, etc.

Selecció de participants (EQR)

SIDIAP ha desenvolupat l’Estàndar de Qualitat del Registre (EQR, pendent de publicació) per mesurar la qualitat del registre a la història clínica ECAP de cadascun dels professionals dels EAP de l’ICS.

Per cada contingent de ciutadans assignats a un determinat professional, s’han calculat les prevalences observades de 10 problemes de salut, tan aguts com crònics. A partir de la comparació d’aquestes prevalences amb la prevalença mitjana de l’ICS s’obté el valor d’EQR de cada professional.

Es considera que les dades clíniques dels ciutadans assignats al 40% de professionals amb millor EQR, aproximadament 1,9 milions de persones, són adequades per realitzar recerca d’alta qualitat.

Aquest subgrup de pacients és representatiu de tota la població de Catalunya en la seva distribució demogràfica (edat i sexe) i geogràfica, i les prevalences observades en diferents patologies igualen les publicades a la literatura científica del nostre entorn.


 Noticies

Prev Next

Entrevista del Diario Médico al Dr. Dani Prieto

Entrevista del Diario Médico al Dr. Dani Prieto

Dins el Congres Internacional d'Osteoporosi de Burdeus el Diario Medico va fer-li una entrevista al Dr. Dani Prieto en relació a l’estudi que estan fent amb el SIDAP sobre biofosfanats,...

Primary Care Databases Symposium

La Infectious Disease Research Network juntament amb la University College London and the London School of Hygiene & Tropical Medicine organitzen un simposi els dies 26 i 27 de gener...

Catalunya obre les HC de primària a la R + D

L'Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol i l'Institut Català de la Salut (ICS) acaben de posar a disposició dels investigadors una base d'històries clíniques d'atenció primària, amb informació...